مجله دندانپزشکی کودکان ایران- درباره نشریه
مجله دندانپزشکی کودکان ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله دندانپزشکی کودکان ایران
( دوفصلنامه)
عنوان نشریه : مجله دندانپزشکی کودکان ایران
نوع نشریه : دوفصلنامه 
ISSN:۱۷۳۵-۸۴۳۴
نشریه علمی-پژوهشی  انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
مدیر مسئول : دکتر مجتبی وحید گلپایگانی
سر دبیر : دکتر قاسم انصاری

نشریه انجمن دندانپزشکی کودکان ایران در سال ۱۳۸۰ به مدیریت و صاحب امتیازی دکتر مجتبی وحید گلپایگانی بنیاد نهاده شد. این نشریه بطور دو فصلنامه منتشر شده و شامل مقالات پژوهشی، مقالات مروری و مقالات گزارش مورد می‌باشد. این نشریه دارای رتبه علمی - پژوهشی است.

نشانی مطلب در وبگاه مجله دندانپزشکی کودکان ایران:
http://jiapd.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب